JLABS Kontrola infekcí - provozní kontext

V této části dokumentace popisujeme technické a informační podmínky provozu.

Agenda kontroly infekcí je již z principu agendou distribuovanou a funkce, které nabízí jednotlivým účastníkům procesu jsou různé a to jak obsahem tak i technickou implementací.

Data agendy rezidují na separátním počítači - serveru. Jedná se o komoditní počítač s operačním systémem Linux a nepředstavuje v cenách roku 2004 investici přesahující 20tis korun. Provozuje-li nemocnice již jinou aplikaci firmy Janiga Labs, může agenda rezidovat na serveru této druhé agendy. Záleží to na zátěži a dalších okolnostech. Pro větší nemocnice je vhodnější provoz na samostatném serveru.

K datům přistupjí pracovníci v různých rolích a ne nutně budou využívat všichni identických programových prostředků. Prakticky vzato se role pracovníků rozpadají na dvě hlavní kategorie. Jedni data využívají spíše extenzivním způsobem, druzí naopak intenzivně využívají statistických a hodnotících funkcí. Proto má agenda implementovány celkem tři front-end rozhraní, tedy tři různé programové prostředky. Všechny tři anticipují, že uživatel má běžné PC s operačním systémem Windows firmy Microsoft a to počínaje W98. Webové rozhraní neanticipuje žádnou platformu a je použitelné na jakémkoli koncovém očítači.

Pro pracovníky využívající agendu jenom jako občasný zdroj údajů nebo příležitostné zapsání hlášení o suspektním případu je určeno webové rozhraní, tedy takové, jaké je obvyklé na Internetu. Nevyžaduje žádnou instalaci na koncovém počítači a typicky bude provozováno na vnitřní síti jako součást tzv. Intranetu.

Dalším rozhraním je klientská úloha na bázi interpretu VaxNt. Ta je určena pro intenzivní využívání dat, konfiguraci systému atd. Je nutno ji na koncový počítač instalovat, nabízí oplátkou řadu statistických i grafických funkcí. Tato úloha je tzv. těžký klient.

Třetím rozhraním je kompromis mezi dvěma výše uvedenými na bázi jlClient. Je to specializovaná úloha do prostředí Windows, nevyžaduje žádnou instalaci a je schopna provozu jak v Intranetu tak i v zabezpečeném modu pro přístup z vnějšku nemocnice. Nabízí funkce, které se jenom obtížně implementují webovými prostředky. Tato úloha je tzv. lehký klient.

Záleží na organizačním schématu, která ze tří úloh bude zpřístupněna kterým členům týmu kontroly infekcí. Vždy dostane přednost ta úloha, která pokryje co možná komfortně potřebné funkce a přitom vyžaduje minimální instalaci, zácvik a údržbu. Tedy webové rozhraní je vhodné například pro "klinickou veřejnost" s tím, že pravděpodobně každý z lékařů bude mít přístup k počítači s nějakým webovým browserem.

Datová rozhraní na kooperující informační systémy jsou věcí toho, jaké vlastně systémy v nemocnici běží. Propojení na informační systémy Janiga Labs je automatické, pro ostatní je k dispozici dokumentované rozhraní. Provozuje-li tedy kupříkladu uživatel jiný konzultační systém než náš, může do agendy přenášet data přes stanovené rozhraní. Typicky se tak bude dít pravidelným exportem dat do běžného výměnného formátu (.csv,.equ,...) a jejich uložením na sdílenou komunikační oblast disku našeho serveru.

Na tomto místě je vhodné popsat také licenční podmínky a vztah k systémům třetích stran:

Jak tedy plyne z předchozího, negeneruje instalace systému žádné další poplatky třetím stranám a to ani z titulu počtu přístupů a ani z titulu využívání komponent. Toto hledisko je z nákladového pohledu velmi důležité, protože typické licenční poplatky za přístup k serveru a databázovému systému pro několik desítek uživatelů obvykle přesahují velmi značně cenu celého aplikačního systému JLabs.


Bullet Index

JLABS Aktualizováno dne 20041019. Komentář: info@jlabs.cz