JLABS

JLabs.Docs.Licence

Licenční podmínky produktů JLabs resp. I3S


Bullet Všechny produkty firmy Janiga Labs s.r.o. resp. její partnerské firmy I3S. a.s. se řídí zde popsanými licenčními podmínkami. Dále se hovoří o Poskytovateli.
Bullet Jedná se zejména, ale ne výlučně o systémy/produkty: VaxNt, Stetoskop2, jDatobot, DatoPod, jStore, jMail, jBackup, jVax, jRecovery, Teleskop, jView. Dále se o těchto systémech jakož i o jejich datových strukturách, konfiguračních souborech, pracovních scénářích i proveditelných skriptech hovoří hromadně jako o Produktech. V to se počítají rovněž databázová schemata aplikací, rozhraní API a další analogické položky.
Bullet Charakter licence. Licence je dopředu známa na veřejně dostupných webových stránkách. Nejedná se tedy o tzv. "shrink-wrap" licenci, se kterou se uživatel seznamuje v plném znění až po zakoupení produktu. Poskytovatel má právo licenční podmínky v rámci zákona jakkoli měnit, pro každý produkt se aplikuje to znění, které je buď explicitně zachyceno v odpovídající smlouvě nebo to, které je aktuální na této stránce k okamžiku poskytnutí licence. Při aktualizaci verze produktu se toto pravidlo aplikuje opět, platí tedy pro aktualizovaný produkt takové licenční podmínky, které jsou platné k okamžiku aktualizace. Poskytovatel nicméně licenční podmínky upravuje pouze konzervativně.
Bullet Odpovědnost za provoz. Všechny produkty jsou poskytovatelm vyvíjeny s maximální péčí a poskytovatel sám proaktivně vyhledává vylepšení nebo odstraňuje chyby v rámci aktualizace produktů. Berte prosím na vědomí, že každý software a tudíž i produkty poskytovatele, nemůže mít vyšší úroveň stability, než je stabilita provozního prostředí, tedy databázového systému, operačního systému atp. Produkty jsou licencovány "jak leží a běží" a poskytovatel neručí za reálné či ideální škody plynoucí z použití produktů. Odpovědnost za parametry provozu může ovšem být upravena dikcí servisní smlouvy.
Bullet Záložní kopie produktů. Počet kopií produktů pro potřeby zotavení z havárie se nijak neomezuje. Dokonce se neomezuje ani počet serverů, na které je produkt instalován za podmínky, že k provozu může být použit nenejvýše jeden z nich.
Bullet Produkty jsou včetně vývojového prostředí položkami intelektuálního vlastnictví poskytovatele. Jejich použití je možné pouze na základě platné licence. Licence je buď neomezené nebo časové omezené právo k užití, které je poskytováno ze strany JLabs nebo I3S koncovému uživateli. Jinak nelze licenci získat.
Bullet Koncový uživatel má právě dvě možnosti. Buď licenční podmínky k produktům zcela akceptuje - a potom získává odpovídající práva. Nebo neakceptuje - a potom je z jeho strany jakékoli a jakkoli dlouhé užívání produktů vědomým porušením zákona, mimo jiné zákona autorského.
Bullet Způsob nabytí licence. Licenci je možno získat jednorázovou licenční smlouvou, typicky koupí podle veřejného katalogu na stránkách www.jlabs.cz/cenik
Bullet Právo k dalším verzím produktů je zaručeno v rámci servisních smluv k produktům a to v případě servisních smluv uzavřených podle kapitoly "B" v www.jlabs.cz/cenik
Bullet Rozsah licencí. Licence se poskytují, není-li ujednáno jinak, metodou "per site". Neomezuje se tedy nijak počet koncových uživatelů nebo počítačů využívajích systém/produkt za podmínky, že se jedná o přístupy ze lokální počítačové sítě nabvyvatele licence. Je jen věcí úvahy nabyvatele licence, jak nakonfiguruje server systému, aby technicky zvládnul odpovídající zátěž. Z pohledu licence je lhostejné, zda pordukt využívá 10 nebo 100 či více koncových uživatelů.
Bullet Převod licencí a práv k užití. Licence k software, databázové struktury a obdobné položky intelektuálního vlastnictví poskytovatele není možno přeprodávat, zpřístupňovat a ani převádět bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele k datu pořízení té které položky. Převody z titulu odkoupení firmy, změny korporátní identity a obdobných důvodů jsou zatíženy 50% ceny položek. Ostatní převody pak sazbou 100%.
Bullet Licence za účelem dalšího prodeje. Licenci je možno získat na základě separátní smlouvy, jinak licence nemohou být bez předchozího souhlasu poskytovatele přeprodávány nebo jinak zpřístupňovány třetím stranám.
Bullet Licence je číslovaný a signovaný dokument, případně je implictině poskytnuta jako plnění v rámci licenční smlouvy. Jiným způsobem nabytí licence je existence platné servisní smlouvy ze strany poskytovatele, v jejímž rámci jsou licence k produktům poskytovány jako součást servisního plnění. Ztracené licence je možno dohledat a znovu vydat za administrativní poplatek 20% původní ceny. Všechna jiná licenční ujednání k produktům poskytovatele než jím signovaná, jsou neplatná.
Bullet Retroaktivní uznání licencí za platné či jejich poskytnutí jako důsledek platného kontraktu. Existuje-li platná a neukončená smlouva s poskytovatelem o servisu skupiny produktů, systémů nebo jiných položek krytých intelektuálním vlastnictvím JLabs či I3S, nezkoumá poskytovatel nabývací titul a ani neuplatňuje další poplatky z titulů daných systémů a položek. Pokud tyto položky resp. nabývací tituly neexistují, poskytuje je JLabs jako součást kontraktu po dobu jeho trvání a práva uživatele k nim jsou terminována s ukončením kontraktu. To se vztahuje dokonce i na ilegálně nabyté tituly. Jakmile se stanou přemětem validní servisní smlouvy s JLabs, neuplatňuje JLabs dodatečné plnění bez ohledu na způsob nabytí, který není nijak zkoumán.
Bullet Důležité. Užívání software a dalších položek intelektuálního vlastnictví poskytovatele mimo rozsah získaných licencí automaticky a ihned terminuje všecha a jakákoli eventuální práva daného uživatele vůči produktům poskytovatele. Vezměte prosím na vědomí, že používání software a obdobných položek bez odpovídajících licencí je ilegální. Totéž se aplikuje na situaci, kdy bez odpovídajícího předchozího písemného souhlasu JLabs uživatel zpřístupní systémy nebo datové struktury třetí straně pro vytvoření datových exportů, databázových záloh, pro zhotovení odvozeného díla, pro reverzní inženýrství apod.
Bullet Provoz nelicencovaných produktů. Poskytovatel nesleduje proaktivně a invazivně provoz licencovaných či nelicencovaných produktů, nejsou-li tyto předmětem servisní smlouvy. Je věcí uživatele, aby provozval jen takové položky software a dalšícho intelektuálního vlastnictví, ke kterým má adekvátní licence. JLabs a I3S nabízejí retroaktivní legalizaci všech nelicencovaných produktů. V případě nekontaktnosti uživatele v licenční nouzi bude vymáhána škoda ve výši 300% katalogové ceny za každý ilegálně používaný produkt.Bullet Nadřízená kapitola dokumentace / rejstřík


JLABS Aktualizováno dne 20051215. Komentář: info@jlabs.cz