Obsah

Obsah  1

Úvod  1

Pojmy  1

Událost 1

Myš  2

Přehled  3

Hlavní obrazovka  3

Základní dovednosti a triky  4

Jak změnit zobrazované období…    4

Jak zobrazit seznam událostí namísto grafického přehledu…    4

Jak přečíst neúplnou legendu události…    4

Jak omezit zobrazované události na určitou podskupinu - filtry …    4

Jak založit novou událost…    5

Jak upravit vlastnosti události…    5

Jak smazat událost…    5

Pokročilé dovednosti a triky  5

Jak přesunout událost…    5

Jak prodloužit / zkrátit událost…    6

Jak klonovat událost…    6

Jak přizpůsobit barvy a pořadí aktivit…    6

Jak používat kolečko myši…    6

Jak zobrazit události týkající se jen určitého objektu…    7

Jak obsadit událostí celý den…    7

Klávesové zkratky…    7

=O=  7

 

Úvod

Program Notes slouží k plánování událostí. Tento text se nesnaží být komplexním návodem k ovládání programu Notes, ale spíš shrnuje jen základní poznámky  a triky k ovládání.

 

Pojmy

Několik základních pojmů nutných při popisu programu:

Událost

Předmětem plánování jsou události umístěné v čase a mající základní atributy. Těmi jsou:

Datum a čas

Datum a čas počátku události. Spolu s délkou události vymezuje příslušný časový interval trvání. Je však vždy v rámci jediného dne.

Délka

Doba trvání v minutách. Speciálním případem jsou celodenní události trvající 24*60 = 1440 minut.

Subjekt

Atribut určující, kdo/co se na události aktivně podílí, např. lékař, rehabilitační pracovník, přednášející, apod.

Objekt

Atribut určující, kdo/co se na události podílí pasivně, např. pacient, návštěvník, apod.

Aktivita

Určuje typ události, např. konzultace, oběd, typ vyšetření, apod.

Prostředek

Určuje případný prostředek nezbytný k události, např. ordinace, přednáškový sál, operační sál, apod.

Poznámka

Další upřesnění a poznámky

           

Myš

Při ovládání lze s výhodou používat myš. Na ní je třeba zvládat několik základních dovedností:

Cvaknutí

se míní jednoduché stisknutí levého tlačítka myši nad určitým objektem zobrazení. Tlačítko je vzápětí uvolněno.

Poklepání

je dvojí rychlé stisknutí levého tlačítka myši rychle za sebou.

 

Přetažení

se rozumí stisknutí levého tlačítka myši nad určitým objektem zobrazení, jeho podržení a přesunutí ukazatele myši na jiné místo zobrazení. Tam je pak tlačítko uvolněno.

Kolečko

je ovladač na modernějších modelech myši umístěné zpravidla mezi levým a pravým tlačítkem. Umožňuje posun vpřed a vzad a případně i stisknutí.

Kontextové menu

je menu, které je spojeno s určitým objektem zobrazení. Vyvoláme je přesunutím ukazatele myši nad daný objekt a stiskem pravého tlačítka myši. Nad menu se pak pohybujeme ukazatelem myši a požadovanou akci vybereme cvaknutím na příslušnou položku menu.

 


Přehled

Hlavní obrazovka

Po spuštění zobrazuje aplikace výchozí okno s grafickým přehledem pro aktuální týden. Na obrazovce můžeme vidět (zleva doprava, shora dolů) kalendář s vybraným týdnem. V kalendáři je označen vybraný den. Následuje panel, v němž je nápověda k objektu zobrazení, nad nimž stojí ukazatel myši, a čtyři políčka s filtry postupně pro subjekt, objekt, aktivitu a prostředek. Filtry dovolují omezit zobrazované události na vybranou skupinu podle subjektu, objektu, aktivity a prostředku. Uprostřed obrazovky je panel s tlačítky, resp. menu, se základními funkcemi.

Celou dolní část obrazovky vyplňuje panel, ovládaný záložkami na levé hraně. Záložkami lze volit mezi přehledem, seznamem a statistikou.

Přehled

V přehledu jsou graficky znázorněny události ve vybraném období. Políčka obsahují, pokud možno, legendu, svou výškou naznačují dobu trvání vodorovnou pozicí den konání a svislou pozicí čas konání. Některá událost může být vybraná, ta je potom označena těkajícím rámečkem.

Zobrazené události jsou ty, které odpovídají zvolenému časovému období – dni, týdnu, měsíci, anebo roku, podle kalendáře vlevo nahoře a současně odpovídají i volbám ve filtrech vpravo nahoře.

 

Seznam

Je textový seznam událostí vybraných stejným způsobem jako u přehledu, tj. v závislosti na zvoleném časovém období a nastavení filtrů.

 

Statistika

Je prostředek pro statistické zhodnocení událostí v zadaném období podle jednotlivých atributů. Lze volit mezi grafickým zobrazením a analytickou krychlí – kontingenční tabulkou.

 

Základní dovednosti a triky

Jak změnit zobrazované období…

Cvaknutím myši v kalendáři v levém horním rohu se můžeme přesouvat k libovolnému datu. Aktuální období volíme cvaknutím na červené „kolečko“ v kalendáři představující dnešní den.

Velikost období volíme tlačítkem Zobrazit, kde v menu potom volíme Období a Den, Týden, Měsíc, anebo Rok. V menu také můžeme vidět příslušné klávesové zkratky.

V grafickém přehledu lze navíc poklepáním na horní lištu s datem snadno přepínat mezi detailním zobrazením zvoleného dne, týdne a zpět.

V grafickém přehledu lze dále přecházet k předchozímu a následujícímu období cvaknutím na symboly < a > na levé a pravé straně horní lišty s daty.

 

Jak zobrazit seznam událostí namísto grafického přehledu…

Záložkami na levé straně uprostřed obrazovky lze přepínat mezi grafickým a textovým zobrazením. V textovém modu je vybraná událost označena tmavými barvami. Tatáž událost v grafickém modu je pak orámována těkajícím rámečkem.

 

Jak přečíst neúplnou legendu události…

Při zobrazení přehledu na menším monitoru nebo při krátkých událostí je zobrazená legenda neúplná. Řešení je dvojí. Přesunutím ukazatele myši nad políčko události je na horním panelu s nápovědou zobrazena legenda velkým písmem. Druhou možností je zvětšení detailu (“zoomování”) klávesami Shift+Nahoru a Shift+Dolů. Tím se změní zvětšení zobrazení, a to tak, že střed zvětšení je pod ukazatelem myši. Viz též používání kolečka.

 

Jak omezit zobrazované události na určitou podskupinu - filtry …

Při textovém i grafickém zobrazení jsou zobrazovány jen ty události, které jsou ve shodě s nastavením filtrů. Čtyři filtry v levém horním rohu postupně odpovídají subjektu, objektu, aktivitě a prostředku. Vybráním určité hodnoty v tom kterém filtru se omezíme jen ty události, které odpovídají vybraným hodnotám. Speciální hodnota * (hvězdička), pak znamená neaktivní filtr pro daný atribut.

 

Jak založit novou událost…

Novou událost založíme nejlépe tak, že se přejdeme v zobrazení na požadovaný den či týden a přesuneme se do místa odpovídajícího začátku nové události. Vyvoláme kontextové menu a v něm zvolíme položku Nová událost, v dialogu vlastností události pak doplníme další údaje.

 

Jak upravit vlastnosti události…

Událost, která je vybraná v přehledu a tedy orámovaná těkajícím rámečkem, případně označená barevně v seznamu, anebo událost  právě založenou, můžeme upravit poklepáním myší, anebo stiskem klávesy Enter.

V zobrazeném dialogu pak můžeme postupně nastavit všechny potřebné atributy.

Při upravách lze dále použít i některé triky s myší.

 

Jak smazat událost…

Událost, která je vybraná v přehledu a tedy orámovaná těkajícím rámečkem, případně označená barevně v seznamu, může být smazána příkazem Událost/Smazat. Příkaz vyvoláme v menu tlačítkem Událost event. příslušnou klávesovou zkratkou

 

Pokročilé dovednosti a triky

Jak přesunout událost…

Událost přeplánujeme buď standardním postupem, anebo s výhodou použijeme myši. Stiskneme klávesu CTRL  a současně přetáhneme myší událost na místo odpovídající novému času.

Při drobné úpravě času lze dale použít namísto myši I klávesy šipek Nahoru a Dolů. Je-li současně stiskunta klávesa CTRL, můžeme vybranou událost přesouvat s pětiminutovým krokem v čase vpřed a vzad.

 

Jak prodloužit / zkrátit událost…

Délku vybrané události změníme buď standardním postupem, anebo prostě stiskneme klávesy CTRL a SHIFT  a pak klávesami šipek Nahoru a Dolů nastavíme s pětiminutovým krokem dobu trvání události.

 

Jak klonovat událost…

Potřebujeme-li zadat událost, která se jen velmi málo liší od jiné, lze s výhodou klonování. Vybranou událost lze klonovat zkratkou CTRL+SHIFT+N a nově vytvořenou událost pak upřesníme, anebo rovnou nastavíme ukazovátko myši na výchozí událost, stiskneme klávesy CTRL a SHIFT a přetáhneme myší  na místo v přehledu odpovídající nové události.

 

Jak přizpůsobit barvy a pořadí aktivit…

Při zobrazování mohou být jednotlivá políčka podbarvena v závislosti na aktivitě přiřazené té které události.

Barvy nastavíme vyvoláním nastavovacího dialogu tlačítkem Nastavení uprostřed nad grafickým přehledem událostí. V levém sloupci můžeme vybrat příslušnou aktivitu, tlačítkem Změnit ji přiřadit vhodnou barvu, tlačítkem Zrušit ukončit její barevné odlišení. Tlačítky Nahoru a Dolů pak můžeme posouvat vybranou aktivitu v seznamu příslušným směrem. Toto pořadí pak se pak bude projevovat i dalších nabídkách aktivit v rámci celého programu. Na začátek tedy přesuneme ty nejfrekventovanější, na první místo potom třeba “prázdnou” aktivitu *.

Nutno dodat, že nastavení je globální pro všechny stanice spouštěné v síti ze stejného místa. Po úpravách se však na ostatních stanicích změny projeví až po novém spuštění programu…

 

Jak používat kolečko myši…

Kolečko myši lze s výhodou používat při práci s programem. Zjednodušeně řečeno nahrazuje šipky při zachování funkce pomocných kláves CTRL, SHIFT, ALT. Viz též klávesové zkratky.

 

Jak zobrazit události týkající se jen určitého objektu…

Stisknutím tlačítka Objekt se po chvíli zobrazí úplný přehled všech kdy zadaných objektů, v něm se lze pohybovat i zadáním prvního písmene. Stiskem tlačítka OK, resp. poklepáním myší, je zobrazen přehled všech událostí týkajících se vybraného objektu, a to od nejnovější k nejstarší.  Poklepáním na konkrétní událost se program vrátí k přehledu událostí, přičemž se zvolí takový den, aby příslušný záznam byl viditelný. Ten je navíc zvýrazněn těkajícím rámečkem…

 

Jak obsadit událostí celý den…

Chceme-li vytvořit událost zasahující celý den nebo více dní, můžeme postupovat následovně. Vytvoříme novou událost a při jejím popisování zaškrtneme políčko celý den…. Má-li událost trvat více dní, klonujeme ji nejlépe prostřednictvím myši – viz. Jak klonovat událost myší

 

Klávesové zkratky…

Při ovládání lze s výhodou používat i klavesnici a příslušné klávesové zkratky a postupně najít subjektivně vhodnou kombinaci používání myši a klávesnice. V následující tabulce je přehled základních klávesových zkratek:

*Ctrl+N -           založení nové události

*Enter - úprava vybrané události

*Shift+Ctrl+N -            klonování vybrané události

*Ctrl+Del -        zrušení vybrané události

*Alt+D - zobrazení jediného dne

*Alt+T -  zobrazení celého týdne

*Alt+M - zobrazení celého měsíce

*Alt+R - zobrazení celého roku

*Alt+D - zobrazení jednoho dne

*Vlevo - posun na předchozí událost

*Vpravo -          posun na následující událost

*Ctrl+Nahoru -            posun vybrané události o 5min vpřed

*Ctrl+Dolů -     posun vybrané události o 5min vzad

*Ctrl+Shift+Dolů -      prodloužení vybrané události o 5min

*Ctrl+Shift+Nahoru - zkrácení vybrané události o 5min

*Shift+Dolů -   zvětšení detailu

*Shift+Nahoru -          zvětšení celku

*Num Plus -     větší detail

*Num Minus -  větší celek

*Nahoru -         posun detailu nahoru

*Dolů -   posun detailu dolů

*Kolečko -        posouvání detailu nahoru a dolů

*Shift +Kolečko -       zvětšení zmenšení detailu

*Ctrl+Kolečko -          posun události vpřed a vzad o 5 minut

*Ctrl+Shift+Kolečko -           prodloužení nebo zkrácení události

 

=O=