JLABS

JLabs.NI.Tablo

Tablo kontroly infekcí

Charakteristika

A. Tablo slouží k automatizovanému generování, třídění a klasifikaci signálů pro agendu kontroly infekčních komplikací. Signály jsou výskyty určitých charakteristických typů nálezů v provozu mikrobiologické laboratoře.

B. Producentem signálů je tedy informační systém pro klinickou mikrobiologii, konkrétně pro bakteriologii. Konzumentem signálů je obvykle epidemiologické oddělení, ústavní hygiena apod. Bez automatizovaného tabla se výměna informací uskutečňuje de-facto telefonicky formou průběžných hlášení nebo svodek. Činnost je pochopitelně pracná a případně je zatížena lidskými chybami nebo opomenutím a neprobíhá on-line. Odhadem spotřebuje pečlivé manuální hlášení suspektních případů několik hodin práce denně. V závislosti na „jemnosti“ kriterií, jsou jednotky až desítky suspektních nálezů denně.

C. Hlavním přínosem tabla pro provozovatele je napřímení informačních toků mezi bakteriologií a epidemiologií/hygienou. Dalším přínosem je informatická podpora vlastní agendy epidemiologie. Podstatným rysem této agendy je fakt, že její data nemusí být svázána s konkrétními pacienty. Epidemiolog stejnocenně pracuje i se skupinami pacientů, s outbreaky, s příčinami i s opatřeními. Není tedy snadné nebo případně možné jeho agendu naroubovat na typický KIS/NIS, protože pracuje s řadou abstraktních objektů.

D. Tablo je vlastně autonomní informační systém, svého druhu zárodek systému pro surveillance nosokomiálních infekcí a infekčních komplikací obecně. Může být napojeno na různé druhy signálů může být provozováno na vlastním serveru. Nicméně nejčastěji běží jako sekundární aplikace napojená přímo na informační systém bakteriologie. Je-li v provozu již kompatibilní informační systém pro bakteriologii, tablo s ním sdílí server, infrastrukturu atd. a vytváří iluzi, je že jeho součástí.

E. Podstatou tabla je průběžná analýza dat vznikajících na bakteriologii. V okamžiku ukončení práce s každým vzorkem jsou vznikající data (výsledky testů, identifikace kmenů, citlivosti na antibiotika, serotypy, toxiny, antigeny, …) tablem automaticky analyzována. Analýza je založena na uživatelsky definovatelných pravidlech. Ta odpovídají pravidlům formální logiky obohaceným o predikáty obvyklé v prostředí bakteriologie. Tedy „kmen je STAU“, „kmen je rezistentní na antibiotikum OXA“ nebo „kmen je jakýkoli a je citlivý pouze na antibiotikum COL“. Podobně „materiál je krev a kmen je ESCO“. Jedná se tedy o svého druhu jednoduchou aplikaci umělého intelektu, kde uživatel může do znalostní báze postupně vložit řadu vyhodnocovaných pravidel. Vznikající data jsou těmito pravidly analyzována a pokud je splní, dají vzniknout signálu - záznamu v databázi tabla.

F. Krom toho může laboratoř signál vytvořit i manuálně bez ohledu na produkční pravidla. V tom případě prostě manuálně vyplní rovnou při práci v knize důvod, proč epidemiologii upozorňuje na daný nález nebo na daného pacienta.

G. Epidemiologie je pomocí tabla napojena na databázi signálů, náhled na vznikající signály se průběžně aktualizuje podobně, jako třeba na velíně v elektrárně. Tablo samo také vyhodnocuje, opět pomocí pravidel, zda vznikající signály nesou nebo nenesou zásadně novou informaci. Podle toho barevně tablo naznačuje naléhavost informace obsažené v signálu. Obvykle je signál naléhavý v situaci, kdy pro daného pacienta se jedná o první obdobný signál v horizontu několika málo týdnů zpět. Vyskytuje-li se tedy MRSA u pacienta ležicího na ARO, pak pouze první z dosvědčujících nálezů (a tudíž i signálů) je vyhodnocen jako naléhavý a následné jsou označeny jako pokračování již pravděpodobně známého děje.

H. Uživatelé na epidemiologii mají za úkol jednak signály vzít na vědomí (tím se změní jejich stav) a dále mohou v rámci tabla vést elementární agendu klasifikující dané suspektní případy. Tito uživatelé mají také rovnou přístup na mikrobiologické nálezy i do mikrobiologické knihy, byť jenom v read-only režimu. Mohou při vyhodnocování signálů a komplikací tedy využít kompletní informační základnu bakteriologie.

I. Tablo je bázovou verzí surveillance, předpokládá se, že bude časem doplněno na plnohodnotnou agendu surveillance NI, tedy o agendu suspektních případů, potvrzených případů, kauz a odpovídajích intervencí. TO ZEJMÉNA ZNAČÍ, ŽE TABLO JE OPRAVDU JEN ZÁKLADNÍ MINIMUM A POKUD NEOBSAHUJE NĚKTERÉ FUNKCE, JE TO ZÁMĚR. POSTRÁDÁ-LI UŽIVATEL FREKVENTNĚ NĚKTERÉ FUNKCE, JE POTŘEBA SYSTÉM POVÝŠIT NA OPRAVDOVOU AGENDU SURVEILLANCE NI.

J. Podobně jako bakteriologie, může být i tablo kustomizováno z generické podoby do podoby více odpovídající místnímu kontextu. Prakticky to znamená rozšíření datového modelu, změny manipulačních formulářů apod.

K. Řízení přístupu k datům je delegováno na hostitelský systém, tedy na bakteriologii.

L. Referenční instalace pro tablo je MNUL, propojena je hygiena s bakteriologií, manuální hlášení bylo zcela omezeno, signály jsou přenášeny on-line a typicky se hygiena o význačném nálezu dozví do minuty poté, co bakterilogie dospěje k nálezu. Postupně byla omezena i aktivita na straně bakteriologie a tak, jak se dedukční pravidla osvědčila, laboratoř spoléhá již zcela mechanicky na to, že význačný nález bude signalizován na hygienu sám od sebe. Hygiena si nad signály vede vlastní klasifikační agendu. Signály jsou datově kompatibilní s konzultacemi a je na ně napojeno i infekční oddělení, které je v dané nemocnici zodpovědné za konzultace o antibiotické terapii.

Ovládání

1. Mezi globálními pohledy se navolí některý z náhledů na databázi signálů. K dispozici je úplný přehled, zúžení na MRSA, ale i další pohledy typu Od-Do apod. Pohled se bude sám překreslovat co minutu nebo dvě a nově vznikající signály budou vidět. Proto se ostatně aplikace jmenuje tablo.

2. Signály jsou v okamžiku vzniku obarveny podle toho, jak je software automaticky klasifikuje. Růžovofialové jsou signály nepochybně nové - pacient podobný signál v dohledné minulosti nemá. Žluté jsou pak signály, které jsou pravděpodobně opakováním již známé skutečnosti. Opakovaný nález MRSA u stejného pacienta, například.

3. Signál se bere na vědomí pomocí klávesy F7, případně rovnou se zápisem detailů klávesou F5. Podle toho, kdo sedí u počítače, se podle jeho přihlašovací zkratky doplní i kolonka "kdo řeší". První, kdo bere signál na vědomí nebo jej modifikuje, je pak následně již jeho řešitelem.

4. Klávesou Alt+K je možno se podívat, pouze na čtení, na bakteriologickou knihu, je-li tedy signál důsledkem nálezu ve vzorku.

5. Klávesa F11 ukáže tisknutelnou podobu výsledku, pokud už existuje.

6. Klávesou F5 je možno signál editovat, doplnit dalšími údaji. Údaje jsou v přehledném formuláři, kompletní výčet datových položek, které jsou k dispozici, je uveden níže. Ve formuláři jsou v jeho levé části červeně případné návody na to, k čemu kolonka slouží, jak se vyplní apod.

7. Klávesou F8 je možno signál prohlásit za úplně vyřízený. Změní barvu na zelenou a přejde do stavu X.

Logika stavů signálů

1. Čerstvě vzniklý signál je ve stavu N. Barvu má buď fialově růžovou nebo žlutou, podle toho, zda je zbrusu nový nebo spíše opakovaáím již známé informace.

2. Signál, který je vzat na vědomí pomocí F5 nebo F7, je následně bílý. Je rozpracován a epidemiolog jej může jakkoli upravovat.

3. Je-li signál zcela vyřešen, je možno jej pomocí klávesy F8 prohlásit za skončený. Přejde do stavu X a bude mít zelenou barvu.

4. Primárně signály vznikají na laboratoři. Prvním způsobem je výskyt nějakého markantu v nálezu. Třeba kmen STAU rezistentní na OXA. Druhým je manuální vytvoření signálu rovnou v knize. Týká se obvykle rozpracovaných vzorků, kde nález ještě není hotov. Třetí metodou je konzultace splňující nějaké kriterium.

5. V důsledku kustomizace mohou existovat i další stavy a další barvy. například mohou signalizovat "planý poplach" nebo "šetření v místě výskytu zahájeno".

Parametry ke kustomizaci

1. Pravidla pro automatickou dedukci v okamžiku ukončení vzorku na laboratoři.

2. Konkrétní razítko v knize nebo konkrétní scénář na manuální ohlášení signálu.

3. Morfismus mezi konzultací a signálem. Upřesnění a formalizace důvodu.

4. Klasifikace - nutno dodat lokální číselník.

5. Vložení signálu i mimo kontext laboratoře - nutno ujasnit, jaká data a jak se budou vyplňovat.

5. Další stavy a barvy.

V čem zejména je surveillance pokročilejší než tablo

1. Tablo je orientováno na signály a nic více. Je to užitečná pomůcka, nicméně po určité době se ukáže, že signály je třeba klasifikovat, seskupovat do kauz a pracovat s nimi nějak hromadně. K tomu slouží agenda surveillance, která má složitější data i pracovní postupy.

2. Tablo je v analogii s destilační kolonou pouze první patro, kde se informační signály tříbí, ale nejsou již pak dále zhušťovány do kauz.

3. Surveillance nekončí detekcí problémů, ale jejich klasifikací, evidencí "odvetných" opatření apod. Samozřejmě i statistikou, protože bez pečlivé klasifikace suspektních i prokázaných případů nelze nijak kredibilně sledovat statické trendy apod.

Data v signálech

SIGNO - evidenční číslo signálu
LABNO - laboratorní číslo, případně ukazuje na vyšetřovaný vzorek. Může být i umělé ve tvaru -*.
PRIJMENI - příjmení pacienta
JMENO - jméno pacienta
POHLAVI - pohlaví pacienta
VEK - věk pacienta v letech v okamžiku příjmu vzorku
STAT - stát
BYDLISTE - bydliště
RC - rodné číslo pacienta nebo jiný jeho unikátní identifikátor
DATUMNAROZENI - datum narození pacienta
KODZDRZA - kód zdravotnického zařízení
KODODD - kód oddělení
NAZEVODD - název oddělení
LEKAR - lékař posílající vzorek k vyšetření nebo požadující konzultaci
DIAGNOZA - kód diagnózy
DUVOD - důvod pro zařazení do epidemiologické agendy
STAV - stav záznamu, vystihuje rozpravovanost. 
ZNACKA - jednoznaková proměnná pro rychlou klasifikaci podobně jako třeba hvězdička v gmailu
DATUM - datum vzniku signálu
MIKROB - kmen, například STAU, PSAE apod.
MATERIAL - klinický materiál, krev, moč, mok, str apod.
PUVOD - rozlišení na I - import a Z - zde.
DATUMODBERU - dědí se ze vzorku
KLASIFIKACE - určení typu signálu, lokální číselník. Přinejmenším na NI, KI apod.
KOMENTAR - volný text, rozumí se soukromý pro epidemiologii a bakteriologii
KDORESI - majitel záznamu
AGENDA - volný text, případně určen pro tiskové sestavy a oficiální dokumenty.
COLOR - systémová proměnná
KDOZAPSAL - systémová proměnná
KDYZAPSAL - systémová proměnná

Konkrétní instalace může obsahovat případně i další datové sloupce.

Index


JLABS Aktualizováno dne 20111114. Komentář: info@jlabs.cz