JLABS

JLabs.Docs.Stetoskop

Stetoskop - sledování příspěvků

Obsah

 • Obsah
 • Úvod
 • Přehled
 • Nastavení

  Úvod

  Program Stetoskop slouží ke sledování příspěvků a k upozorňování na jejich změny a přírustky. Samotný program je jen uživatelský interface k vlastní bázi příspěvků představované služebním programem pracujícím nad nějakou databází. Tento služební program běžící na nadřazeném systému vyhodnocuje změny v databázi a prostřednictvím programu Stetoskop následně informuje uživatele o změnách.

  Služba

  V konfiguraci centrální části systému (serveru) jsou jednotlivé skupiny příspěvků popsány jako služby. Každá služba je reprezentován zkratkovitým jménem. Např.:

 • RTG - roentgenová vyšetření
 • MBIO - mikrobilogická vyšetření apod.

  Struktura a význam jednotlivých služeb je mimo rámec samotného programu a je daná jen implementací těchto služeb. Každá služba však je schopna k zadanému identifikátoru vrátit hodnoty příslušných příspěvků. Identifikátory budou nejspíše nějaké identifikátory pacientů (rodná čísla, "CENTRALID"). V rámci každého uživatele - např. počítače na tom, kterém oddělení - lze zadat služby, které jsou předmětem sledování.

  Subskribce

  V rámci každého uživatele - např. počítače na tom, kterém oddělení - lze definovat seznam identifikátorů (např. identifikačních čísel pacientů), o kterých mají být sledovány přispěvky pro výše popsané služby.

  Sledované příspěvky

  Zadáním služeb a subskribce jsou vymezeny příspěvky, které mají být na dané stanici sledovány - jsou to tedy všechny příspěvky týkající se zadaných služeb a zadaných identifikátorů (pacientů).

  Přehled

  Po spuštění se krátce zobrazí informace o aplikaci. Ze zobrazených údajů pro nás může být podstatná především informace o verzi programu ve stejně označeném řádku.

  O aplikaci...

  Program se po spuštění automaticky skryje a o jeho činnosti pak svědčí jen malá ikona na aplikační liště. Na obrázku je ikona zcela vpravo bezprostředně před údajem času:

  Lišta... Popup menu

  Stiskneme-li na ikoně pravé tlačítko myši, zobrazí se nám menu se základními funkcemi programu. Z nich nejjednodušší je funkce Otevřít, kterou můžeme zkráceně vyvolat i poklepáním na ikonu a dosáhneme tak základního zobrazení programu.

  Základní zobrazení

  Na obrázku vidíme shora dolů, zleva doprava, nasledující prvky programu:

  Tlačítka

 • tlačítko Skrýt - program se skryje a je reprezntován opět jen ikonou na aplikační liště systému WINDOWS,
 • tlačítko Zamáčknout - je-li nastaveno opakované zvukové návěstí (viz. dále), je tímto pro tuto chvíli deaktivováno,
 • tlačítko Potvrdit - vybraný příspěvek (obarvený v seznamu modrou barvou) je označen jako potvrzený - v příslušném řádku se změní ikona z vykřičníku na zatrhávátko.
 • tlačítka Přidat, Upravit a Potvrdit - slouží k úpravě seznamů (subskribce a služeb).
 • tlačítko Úpravy - povolí vstup do nastavovacích částí programu. Bez jeho aktivace tak program brání nechtěným změnám při běžném používání.
 • tlačítko Přečíst - způsobí okamžité vyhodnocení příspěvků. Toho z výhodou využijeme při změně nastavení k okamžité kontrole. Podržíme-li přitom navíc klávesu SHIFT, dojde předtím i ke smazání dosud načtených příspěvků a dojde tedy k úplnému vyhodnocení.
 • tlačítko O aplikaci - způsobí zobrazení informačního dialogu popsaného výše.

  Volba stránky

  Pod ovládacími tlačítky se nachází přepínaní stránek. To je však funkční jen, jsou-li povoleny úpravy tlačítkem Úpravy:
 • Stránka Výsledky - základní zobrazení příspěvků
 • Stránka Subskribce - stránka zobrazující a dovolující úpravy všech objednaných identikací
 • Stránka Služby - stránka zobrazující a dovolující úpravy všech objednaných služeb
 • Stránka Nastavení - stránka zobrazující a dovolující úpravy dalších parametrů programu

  Stránka Výsledky

  Stránka zobrazuje seznam příspěvků a pod ním jejich detail. V seznamu můžeme vidět, zleva doprava, ikonu zobrazující stav příspěvku (potvrzen/nepotvrzen), identifikaci ze subskribce, název spojená se subkribcí, datum a čas zjištění daného příspěvku (nemusí nutně odpovídat datu a času jeho vzniku), název předmětné služby a konečně stručný popis příspěvku podle té, které služby.

  Výsledky

  V dolní polovině stránky potom vidíme detail vybraného příspěvku, totiž toho, který je v seznam označen modrým podkladem. Detail je tvořen z jednotlivých abecedně uspořadáných jmen částí příspěvku v levé části a v pravé části jejich hodnot. Interpretace jednotlivých částí je opět dána příslušnou službou.

  Stav každého příspěvku, indikovaný ikonou v prvním sloupci, může být dvojí. Nový, příp. změněný, příspěvek je vždy označen červenou ikonou ve tvaru vykřičníku, potvrzený příspěvek je potom označován zelenou ikonou ve tvaru fajfky. Stav příspěvku z nepotvrzen na potvrzen dosáhneme poklepáním na příslušný řádek, ev. je-li určitý řádek vybrán, klávesou F5. V krajním případě můžeme použít i klávesy F6 k opačnému směru, tj. ke změně z potvrzen na nepotvrzen.

  Stránka Subskribce

  Stranka zobrazuje a umožňuje upravovat seznam identifikátorů, pro něž mají být sledovány příspěvky. K identifikátoru lze dále přiřadit i textový popis určený pro přehlednější zobrazování ve výsledcích. Typicky to tedy bude např. Rodné číslo a řetězec sestávající z příjmení, jména a titulu. Abychom mohli vůbec tento seznam upravovat, je třeba změny povolit stiskem tlačítka Úpravy s ikonou zámečku.

  Subskribce

  Vybranou položku ze seznamu odstraníme tlačítkem Odebrat. Novou položku přidáme, resp. stávající upravíme, tlačítky Přidat, resp. Upravit; v obou případech se zobrazí dialog pro zadání, resp. změnu, identifikátoru a textové popisky.

  Editace subskribce

  Stránka Služby

  Stranka zobrazuje a umožňuje upravovat seznam služeb, pro které mají být sledovány příspěvky. Každá služba je popsána identifikátorem, textovým názvem, datem a časem poslední kontroly příspěvků, periodou pro sledování v minutách a formulí pro zobrazování. Formule pro zobrazování je znakový řetězec, ve kterém lze používat proměnné z obsahu příspěvku. Např. zápis:

  Laborant: $(PRIJMENI), datum odběru: $(DATODBERU)

  znamená, že ve stránce výsledků bude po substituci pro určitý příspěvek např. text:

  Laborant: Novák, datum odběru: 25.12.1999  Služby

  Vybranou položku ze seznamu odstraníme tlačítkem Odebrat. Novou položku přidáme, resp. stávající upravíme, tlačítky Přidat, resp. Upravit; v obou případech se zobrazí dialog pro zadání, resp. změnu, identifikátoru služby, textové popisky, periody pro kontrolu v minutách a formule pro zobrazování.

  Editace služby

  Stránka Nastavení

  Stranka zobrazuje a umožňuje upravovat nejdůležitější globální parametry aplikace.

  Nastavení

  V pravé části stránky lze nastavit síťovou adresu příslušného serveru a případně i číslo portu. V levé části lze potom nastavit reakci programu na nový nebo změněný příspěvek. S touto událostí lze spojit spuštění programu nebo otevření dokumentu - zde je to přehrání zvukového souboru (s příponou *.WAV). Dále lze nastavit, zda tuto aplikaci (dokument) spouštět minimalizaovaně - jako ikonu, nebo normálně, nebo maximalizovaně, zda=li spouštění opakovat a kolikrát (nula představuje neomezeněkrát), a dobu mezi jednotlivými opakováními. Zatržením políčka Zobrazit docílíme současně i zobrazení samotného programu Stetoskop. Parametrizaci můžeme vyzkoušet tlačítkem Test.

  Tlačítky Uložit, resp. Původní, docílíme permanentního uložení těchto parametrů, resp. se vrátíme k původním hodnotám.


  Bullet Rejstřík kapitoly


 • JLABS Aktualizováno dne 20001112. Komentář: info@jlabs.cz